Advies of Offerte?
0
0
Alleen de beste A-merken
De nieuwe 2023 Collectie
Gratis verzending > €300,-
Maatwerk altijd mogelijk!

Algemene voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van al onze transacties  zijn slechts van kracht voorzover zij door ons schriftelijk dan wel via e-mail zijn bevestigd.

2. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

3. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

4. Een overeenkomst komt eerst tot stand na bevestiging per mail of schriftelijke bevestiging onzerzijds dan wel nadat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt. De wederpartij is aan de bevestiging, zowel via email of schriftelijk,  onzerzijds gebonden, indien door haar niet binnen 3 dagen na ontvangst de juistheid van de inhoud van zodanige overeenkomst is ontkend.

 

NAKOMINGSTERMIJN

5. De termijnen van nakoming worden slechts bij benadering opgegeven, gelden derhalve niet als fatale termijnen, zodat wij bij overschrijding in gebreke dienen te worden gesteld. Overschrijding van nakomingtermijn zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding der overeenkomst.

6. Wij mogen het opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen, totdat aan ons een nieuw adres is medegedeeld. Alle schade, die hieruit voortvloeit, komt voor rekening van de wederpartij.

PRIJZEN

7. Indien niet anders is overeengekomen gelden onze prijzen af magazijn, exclusief B.T.W., verpakking, verzending, vervoersdocumenten, verzekering en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen.

8. Bij orders van ten minste een factuurbedrag van € 500,- exclusief B.T.W. (TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN) wordt franco huis geleverd.

9. Waardevermindering der Nederlandse valuta alsmede prijsstijgingen welke zich voordoen tussen het tijdstip van de opdracht en de betaling geven ons het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

10. De in onze prijscouranten opgenomen prijzen zijn vrijblijvend, d.w.z. dat alle orders zullen worden uitgevoerd tegen de op het moment van aflevering geldende prijzen en condities.

RECLAME

11. De controle op de hoeveelheid berust bij de wederpartij. Wordt door de wederpartij niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 1 werkdag na ontvangst over de hoeveelheden gereclameerd dan worden de hoeveelheden vermeld op orderbevestigingen/palletbonnen/vrachtbrieven of andere afleveringsbonnen of dergelijke documenten als juist te zijn erkend.

12. Andere reclames dienen schriftelijk dan wel via e-mail uiterlijk binnen 5 dagen, na de nakoming door de wederpartij bij ons te zijn ingediend. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geachte de transactie te hebben goedgekeurd.

13. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleur, afmeting, afwerking, hoeveelheid en kwaliteit kunnen nimmer een grond tot reclame opleveren.

14. Het in behandeling nemen van klachten wil niet zeggen, dat wij de reclame beschouwen als tijdig of terecht.

RETOURZENDINGEN

15. Geleverde en geaccepteerde goederen worden door ons niet teruggenomen, tenzij anders wordt overeengekomen.

16. Jamar.nl is gerechtigd de teruggezonden artikelen ter beschikking van de wederpartij voor diens rekening en risico te houden of te doen houden, indien deze niet op grond van een gerechtvaardigde reclame zijn teruggezonden.

BETALING

17 Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum BRUTO minus de eventueel afgegeven afnamekorting.

18 Bij betaling na 14 dagen na factuurdatum vervalt elk recht op korting en dient het gehele BRUTO bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn betaald.

19. De wederpartij wordt geacht na verloop van deze termijn of de anders overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.

20. Indien de wederpartij niet binnen de in artikel 18 gestelde termijn van 30 dagen heeft betaald, hebben wij het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, onverminderd de door ons         verder toekomende rechten. Het percentage zal 1% per maand bedragen.

21. Iedere verplichting van een wederpartij is onzerzijds terstond opeisbaar ingeval de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt gelegd.

22. Door ons ontvangen betalingen strekken allereerst in mindering op de in het volgende artikel bepaalde (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten, vervolgens op de verschuldigde administratiekosten en de rente en tenslotte op de langst opeisbare factuur c.q. vordering, zelfs indien de wederpartij anders aangeeft.

23. Geschiedt nakoming in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk worden gefactureerd.

KOSTEN

24 Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke zijn begrepen, welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij. de buitengerechtelijke kosten belopen 15% van de contractsom, met een minimum van € 75,-, waaromtrent geen bewijs hoeft te worden aangevoerd, onverminderd ons recht op verdere vergoeding van de schade; zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van onze advocaat is gesteld ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

OVERMACHT

25. In geval nakoming van onze leveringsverplichting door staking, overheidsmaatregelen, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven en/of andere omstandigheden, die wij niet hebben kunnen voorzien en waarop wij geen invloed hebben, redelijkerwijze niet van ons kan worden verlangd, zijn wij gerechtigd de aflevering gedurende een door ons te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Mocht door voornoemde omstandigheden de nakoming van onze afleveringsverplichtingen langer dan een maand worden vertraagd, dan zijn beide partijen gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst, voorzover deze als dan niet door Kerstpakketten.nl is uitgevoerd, te ontbinden door schriftelijke of via e-mail kennisgeving daarvan aan de andere partij.

26 Wij behouden ons het recht voor artikelen, die door onze toeleveranciers niet, niet tijdig, of om wat voor reden dan ook niet worden geleverd, te vervangen door een minimaal gelijkwaardig artikel. Levering van vervangende artikelen zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding der overeenkomst.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

27. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt , verbruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwerking of opname in andere goederen te allen tijde mede eigendom naar rato van de waarde van de door ons geleverde goederen. Voor de betaling is de wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen.

28. Op alle door ons geleverde goederen behouden wij ons nu reeds voor alsdan pandrechten voor tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties, voorzover de wet zulks toelaat.

29. Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden is de wederpartij verplicht de goederen tegen brandgevaar en andere te verzekeren risico's te verzekeren en met de nodige zorgvuldigheid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is de wederpartij verplicht op ons eerste verzoek ten behoeve van ons alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars hieruit voortvloeiend aan ons verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties.

30. De wederpartij verplicht zich om nog niet betaalde goederen op eerste verzoek aan ons ter beschikking te stellen en verleent reeds nu machtiging aan de door ons aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.

AANSPRAKELIJKHEID

31. De wederpartij zal alle schade voor zijn rekening nemen en ons vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoeding van schade, indien en voorzover :

a.- Deze schade door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de afgeleverde artikelen door de wederpartij is ontstaan en/of

b.- deze schade is ontstaan, doordat de wederpartij niet geheel conform de instructies inzake bescherming van de kwaliteit en houdbaarheid heeft gehandeld.

Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende geleverde artikelen.

ZEKERHEID EN ONTBINDING

32. Wij zijn gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst bij wanbetaling van de wederpartij of een gegronde vrees daarvoor, de nakoming van onze verplichtingen, zoals nog niet uitgevoerde leveranties en/of opdrachten, op te schorten, de overeenkomst dienaangaande zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of zekerheid te verlangen voor tijdige betaling. Indien de wederpartij met enige verplichting welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn alle facturen terstond en ineens opeisbaar en zijn wij gerechtigd voor verdere nakomingen van onze verplichtingen deugdelijke zekerheid te verlangen.

CONVERSIE

33. Indien enig in deze voorwaarden genoemd, en voor de wederpartij toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.

TOEPASSELIJK RECHT

34. Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval van transacties met het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden uitsluitend beheerst door het Nederlands Recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa

35. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats onzer hoofdvestiging.